1  Information om insamling av personuppgifter
  2  Dina rättigheter
  3  Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats
  4  Fler funktioner och uppgifter på vår webbplats
  5  Invända mot eller återkalla samtycke till behandling av personuppgifter
  6  Användning av Google Analytics
  7  Användning av Google AdWords Conversion
  8  Användning av Google Remarketing
  9  Inbäddning av YouTube-videor
10  Inbäddning av Vimeo-videor
11  Inbäddning av Köp online-länkar
12  Inbäddning av Google Maps
13  ShareThis-plugin
14  Användning av Facebook-pixeln

 

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Nedan förklarar vi hur vi samlar in personuppgifter när du använder vår webbplats. Med personuppgifter menas alla uppgifter som relaterar till dig personligen, såsom namn, adress, e-postadress eller användarmönster.

(2) Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordningen (GDPR) är BRIO AB, adress: Box 305, SE-201 23 MALMÖ, tfn: +46406194000, e-post: info@brio.net .

Om du har frågor, anmärkningar eller kritik gällande dataskydd eller om du vill göra de rättigheter som beskrivs nedan gällande når du vår dataskyddsansvarige på e-postadressen dataprotectionofficer@brio.net  eller på vår postadress med tillägget ”Data protection Officer” (personuppgiftsansvarig).

(3) När du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär sparar vid de uppgifter som du uppger (din e-postadress och ev. ditt namn och ditt telefonnummer) för att kunna svara på dina frågor. De uppgifter som samlas in på detta sätt raderas när de inte längre behövs. Om de måste sparas enligt gällande föreskrifter begränsas istället behandlingen av dem.

(4) Nedan hittar du detaljerad information om vilka processer som tillämpas när vi anlitar externa leverantörer för att utföra enskilda funktioner på vår webbplats eller använda dina uppgifter i reklamsyfte. Här hittar du även de fastställda kriterierna för uppgifternas lagringstid.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss i fråga om dina personuppgifter:
• Rätt till tillgång
• Rätt till rättelse eller radering
• Rätt till begränsning av behandling
• Rätt till invändning
• Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har även rätt att inlämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter hos en tillsynsmyndighet.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats enbart i informationssyfte, det vill säga utan att du registrerar dig eller överför uppgifter på annat sätt, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill utforska vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen och säkerställa stabilitet och säkerhet (rättsgrund är artikel 6.1 f i GDPR):

•IP-adress
•Datum och tid för besöket
•Tidzonsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
•Besökets innehåll (konkret sida)
•Åtkomststatus/HTTP-statuskod
•Överförd datamängd
•Den webbsida från vilken du besöker oss
•Webbläsare
•Operativsystem och dess användargränssnitt
•Språk och version för webbläsarens mjukvara.

(2) När du använder vår webbplats sparas utöver de uppgifter som nämnts ovan även cookies på din dator. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk och som tilldelas den webbläsare som du använder. De gör det möjligt för det ställe (i detta fall för oss) som skickar dessa cookies att samla in specifika uppgifter. Cookies kan inte utföra program eller överföra virus på din dator. De används för att göra webbplatsen effektivare och mer användarvänlig.

 (3) Användning av cookies:

a) På denna webbplats används följande cookies (deras omfattning och funktionssätt beskrivs nedan):

•Transienta cookies (se punkt b)
•Persistenta cookies (se punkt c).

b) Transienta cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Till dessa räknas särskilt sessionscookies. Dessa sparar en så kallad sessions-ID, genom vilken olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas en gemensam session. På så sätt känner din webbläsare igen om du besöker vår webbplats igen. Sessionscookies raderas när du loggar ut resp. stänger webbläsaren.

 

c) Persistenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på vilket slags cookie det rör sig om. Du kan när som helst radera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

d) Du kan ändra inställningarna i din webbläsare enligt önskemål för att till exempel blockera cookies från tredje part eller alla cookies. Tänk på att om du avaktiverar cookies så kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

§ 4 Fler funktioner och uppgifter på vår webbplats

(1) Utöver ren information innehåller vår webbplats olika tjänster som du kan utnyttja vid intresse. I så fall måste du i regel ange fler personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst. Dessa uppgifter omfattas av ovan nämnda principer för databehandling.

(2) Vi använder oss delvis av externa leverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har valts ut och tillsatts noggrant, är bundna till våra anvisningar och kontrolleras med jämna mellanrum.

(3) Dina personuppgifter kan dessutom vidarebefordras till tredje part när vi anordnar kampanjer och tävlingar, sluter avtal eller genomför liknande tjänster tillsammans med våra partner. Mer information om detta får du i samband med att du uppger dina personuppgifter eller i denna integritetspolicy om tjänsten beskrivs närmare här.

(4) Om våra leverantörer eller partner har sitt säte i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får du information om konsekvenserna av detta i samband med att du anger dina personuppgifter eller i denna integritetspolicy om tjänsten beskrivs närmare här.

§ 5 Invända mot eller återkalla samtycke till behandling av personuppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas, kan du återkalla det när som helst. Om du gör en sådan återkallelse kommer detta att påverka huruvida databehandlingen av dina personuppgifter är tillåten eller inte.

(2) Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR) kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet i synnerhet när behandlingen inte är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, såsom visas i beskrivningen av funktionerna nedan. När du utövar din rätt till invändning ber vi dig ange orsakerna till varför du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter på det sätt som sker. Om invändningen är motiverad kontrollerar vi omständigheterna och kommer antingen att avbryta resp. anpassa behandlingen eller framlägga våra tvingande legitima intressen, på grundval av vilka vi fortsätter behandlingen.

(3) Du kan självklart när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring eller dataanalys. Du kan informera oss om att du invänt mot användning av dina personuppgifter för marknadsföring under de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.2.

§ 6 Användning av Google Analytics

1) På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats, kommer Google dock först att korta av din IP-adress inom EU-länderna och andra avtalsländer i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA där den kortas av. I uppdrag av webbplatsens operatör använder Google dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra åt webbsideoperatören.

2) Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics sammanförs aldrig med andra uppgifter hos Google.

3) Du kan blockera lagringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom hindra att de uppgifter som genereras via cookies och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs och bearbetas av Google, genom att ladda ned och installera pluginprogrammet för din webbläsare som du hittar under denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4) På den här webbplatsen används Google Analytics med utökningen "_anonymizeIp()". Detta innebär att IP-adresser bearbetas i nedkortat format så att de inte kan kopplas till en specifik individ. Om de personuppgifter som samlats in kan kopplas till dig personligen kommer denna koppling alltså omedelbart att elimineras och personuppgifterna raderas genast.

5) Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och förbättra webbplatsen kontinuerligt. Med hjälp av den statistik som vi tar fram kan vi förbättra innehållet på webbplatsen och göra den intressantare för dig som användare. För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA rättar sig Google efter bestämmelserna i EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättsgrund för användning av Google Analytics är artikel 6.1 f i GDPR.

6) Den externa leverantörens uppgifter: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Översikt om dataskydd: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. Integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Användning av Google AdWords Conversion

(1) Vi använder funktioner från Google Adwords för att med hjälp av reklam (s.k. Google Adwords) på externa webbplatser göra användare uppmärksamma på våra tjänster. Baserat på uppgifter från reklamkampanjerna kan vi fastställa hur framgångsrika enskilda åtgärder har varit. Detta gör vi i syfte att visa dig reklam som är intressant för dig, göra vår webbplats intressantare för dig och att uppnå en rättvis beräkning av marknadsföringskostnader.

(2) Google tillhandahåller sådan reklam via en så kallad ”ad server”. I detta syfte använder vi ad server-cookies med hjälp av vilka specifika parametrar för bedömning av framgång, såsom visning av annonser eller klicks av användare, kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Adwords en cookie på din dator. Denna cookie är i regel endast aktiv i 30 dagar och används inte för att identifiera dig personligen. Som analysvärden sparas med denna cookie i regel en unik cookie-ID, antal ad impressions per placering (frequency), senaste impression (relevant för post-view-conversions) samt opt-out-information (om användaren inte längre vill få viss information).

(3) Dessa cookies gör det möjligt för Google att identifiera din webbläsare. Om en användare besöker specifika sidor hos en Adwords-kund och den cookie som sparats på användarens dator ännu inte har gått ut, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna sida. Varje Adwords-kund tilldelas en annan cookie. Cookies kan därmed inte spåras via Adwords-kunders webbplatser. Vi själva samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i samband med nämnda marknadsföringsåtgärder. Vi får endast statistiska utvärderingar av Google. Med hjälp av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av våra marknadsföringsåtgärder som är särskilt effektiva. Vi erhåller inga fler uppgifter som härrör ur användningen av marknadsföringsmaterial, i synnerhet kan vi inte identifiera några användare med hjälp av dessa uppgifter.

(4) De marknasföringsverktyg som används gör att din webbläsare automatiskt upprättar en direkt anslutning med Googles server. Vi kan inte påverka i vilken omfattning och för vilka ändamål de uppgifter som samlas in av Google med detta verktyg används. Vi tillhandhåller dig därför aktuellt tillgänglig information: Med hjälp av AdWords Conversion får Google information om att du har besökt respektive del av vår webbplats eller klickat på någon av våra annonser. Om du har registrerat dig för en tjänst från Google kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad hos Google kan leverantören ta reda på och lagra din IP-adress.

(5) Du kan undvika att delta i denna typ av spårning på följande sätt: a) Du kan ändra inställningarna i din webbläsare, till exempel kan du blockera cookies från tredje part för att inte längre få annonser från externa leverantörer b) Du kan avaktivera cookies för conversion tracking genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads. Denna inställning raderas när du raderar dina cookies. c) Du kan avaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About ads” via länken https://www.aboutads.info/choices. Denna inställning raderas när du raderar dina cookies. d) Du kan ställa in en permanent avaktivering i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken https://www.google.com/settings/ads/plugin. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

(6) Rättsgrund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Mer information om dataskydd hos Google finns här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html. Du kan även besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org. Google rättar sig efter bestämmelserna i EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Användning av Google Remarketing

Vid sidan av Adwords Conversion använder vi applikationen Google Remarketing som är en metod för återannonsering. När du har besökt vår webbplats gör denna funktion att annonser från oss visas för dig när du sedan surfar på andra sidor. Detta sker med hjälp av cookies som sparats på din webbplats och som Google använder för att registrera och analysera ditt användarmönster på olika webbplatser. På så sätt kan Google identifiera att du redan har besökt vår webbplats. De uppgifter som samlas in i samband med remarketing förs enligt Google inte samman med personuppgifter som eventuellt samlats in av Google. Enligt Google pseudonymiseras dessutom de uppgifter som samlas in för remarketing.

§ 9 Inbäddning av YouTube-videor

(1) På vår webbplats har vi bäddat in YouTube-videor som finns sparade på https://www.YouTube.com och som kan spelas upp direkt från vår webbplats.

(2) När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har öppnat respektive undersidor på vår webbplats. De uppgifter som anges i punkt 3 i denna policy samlas i detta fall in. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto hos YouTube som du har loggat in på eller om du inte har ett sådant konto. Om du är inloggad hos Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kunna tilldelas din profil hos YouTube måste du logga ut innan du trycker på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Sådan utvärdering sker i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att du ska kunna få behovsanpassad reklam och för att andra användare i det sociala nätverket ska få information om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av denna typ av användarprofiler. Tänk på att du måste vända dig till YouTube för att utöva denna rätt.

(3) Mer information om vilka uppgifter YouTube samlar in och i vilket syfte får du i integritetspolicyn. Här hittar du även mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar personuppgifter även i USA och rättar sig efter bestämmelserna i EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Inbäddning av Vimeo-videor

(1) På vår webbplats har vi bäddat in Vimeo-videor som finns sparade på https://www.vimeo.com och som kan spelas upp direkt från vår webbplats.

(2) När du besöker webbplatsen får Vimeo information om att du har öppnat respektive undersidor på vår webbplats. De uppgifter som anges i punkt 3 i denna policy samlas i detta fall in. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto hos Vimeo som du har loggat in på eller om du inte har ett sådant konto. Om du är inloggad hos Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kunna tilldelas din profil hos Vimeo måste du logga ut innan du trycker på knappen. Vimeo sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Sådan utvärdering sker i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att du ska kunna få behovsanpassad reklam och för att andra användare i det sociala nätverket ska få information om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av denna typ av användarprofiler. Tänk på att du måste vända dig till Vimeo för att utöva denna rätt.

(3) Den externa leverantörens uppgifter: Vimeo, Inc.
555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, integritetspolicy: https://vimeo.com/privacy
; Vimeo is subject to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Inbäddning av Köp online-länkar

(1) På denna webbplats används Hatch-tjänsten ”Köp online”. Med hjälp av denna tjänst kan vi informera användarna av vår webbplats om onlinebutiker som tillhandahåller eller säljer våra produkter (t.ex. Jollyroom, Amazon).

(2) Hatch använder anonyma sessions-ID och anonymiserar IP-adresser så att enskilda personer inte kan identifieras.

(3) Den externa leverantörens uppgifter: Hatch, A J Ernststraat 5, Amsterdam 1083GP, integritetspolicy: https://www.gethatch.com/privacy-policy/.

§ 12 Inbäddning av Google Maps

(1) På denna webbplats används tjänster från Google Maps. Det gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att användarna bekvämt kan använda kartfunktionen.

(2) När du besöker webbplatsen får Google information om att du har öppnat respektive undersidor på vår webbplats. De uppgifter som anges i punkt 3 i denna policy samlas i detta fall in. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto hos Google som du har loggat in på eller om du inte har ett sådant konto. Om du är inloggad hos Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kunna tilldelas din profil hos Google måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Sådan utvärdering sker i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att du ska kunna få behovsanpassad reklam och för att andra användare i det sociala nätverket ska få information om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig skapandet av denna typ av användarprofiler. Tänk på att du måste vända dig till Google för att utöva denna rätt.

(3) Mer information om vilka uppgifter plug-in-leverantören samlar in och i vilket syfte får du i leverantörens integritetspolicy. Här hittar du även mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar personuppgifter även i USA och rättar sig efter bestämmelserna i EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 13 ShareThis-plugin

(1) Vi använder denna sociala plugin från bokmärkesleverantören. På så sätt kan du dela innehåll från vår webbplats på sociala nätverk (t.ex. Twitter, Facebook eller Google+).

(2) När du använder funktioner från ShareThis under tiden du är inloggad på respektive socialt medium (t.ex. Twitter, Facebook eller Google+) kan ditt besök på vår webbplats tilldelas ditt användarkonto. Om du inte vill att detta ska ske rekommenderar vi att du inte använder funktionerna från ShareThis.

(3) ShareThis tar inte emot personlig information om användare, men skapar anonym användarstatistik om frigivet innehåll. Dessa uppgifter raderas med jämna mellanrum.

(4) Den externa leverantörens uppgifter: ShareThis Inc. (”ShareThis”), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA, integritetspolicy: https://www.sharethis.com/privacy/

§ 14 Användning av Facebook-pixeln

(1) På vår webbplats använder vi Facebook-pixeln för att våra annonser på Facebook (Facebook-ads) ska visas för sådana Facebook-användare som har besökt vår webbplats eller som visat intresse för specifika produkter eller teman. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi statistiskt utvärdera om användare har vidarebefordrats till vår webbplats efter att de klickat på en annons på Facebook (s.k. conversion).

(2) Vi använder Facebook-pixeln i marknadsförings- och optimeringssyften. Inte minst hjälper den oss att visa relevantare och intressantare Facebook-annonser och att förbättra vår webbplats. De uppgifter som vi samlar in om dig är anonyma och vi kan inte använda dem för att identifiera dig. Rättsgrund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR.

(3) Den externa leverantörens uppgifter: Det sociala nätverket Facebook drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. för användare inom EU av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php. Mer information om datainsamling: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Du kan invända mot att Facebook-pixeln registrerar dina uppgifter och att de används för att visa annonser på Facebook. På Facebook-sidan https://www.facebook.com/settings?tab=ads hittar du mer information om inställningar för användningsbaserad reklam. Facebook rättar sig efter bestämmelserna i EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Change country